Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Kategóriák
Kategóriák
 • Ajándékcsomagok
 • Babaápolás
  •  
 • Egyéb
 • Élelmiszer
  •  
 • Háztartás
  •  
 • Illatszer
  •  
 • Kozmetika
  •  
 • Papíráru
  •  
 • Ruházat
  •  
 • Vegyiáru
  •  
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Fizetési megoldás

Vásárlási feltételek

Általános rendelkezések, általános rendelkezések hatálya

A Honlap üzemeltetője a Santé Magyarország Kft,mely Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ”ÁSZF”) a legolcsobbar.hu -t (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató, regisztrált felhasználó, és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat tartalmazza.

A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2016. szeptember 10. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

Az Santé Magyarország Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját.

Felhasználásra vonatkozó szabályok, rendelkezések

A Felhasználók a Felhasználással, a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi elemek”) az Santé Magyarország Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az szolgáltató jogosult. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi elemeket csak a Santé Magyarország Kft. előzetes írásos engedélye esetén jogosult felhasználni. Nem engedélyezett jogellenes felhasználás jogsértésnek minősül, és jogi következményekkel járnak.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. ASanté Magyarország Kft nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót ért esetleges károkért.

Az Santé Magyarország Kft. a honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a honlap felhasználása a felhasználó saját állama (külföld) szerinti jogszabályokba ütközik, a felhasználót ebből ért kárért a Santé Magyarország Kft. semminemű felelősséggel nem tartozik.

Szerződés általános feltételei

A jelen ÁSZF fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Santé Magyarország Kft. (továbbiakban: Eladó) és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: Vevő) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Santé Magyarország Kft. a tulajdonában álló egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: ”Termék(ek)”) tulajdonjogát meghatározott ellenérték fejében adásvétel jogcímen ruházza át a Vevőre. Eladó és Vevő megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ” Szerződésmódosítás”). A szerződéskötés nyelvezete a magyar.

 

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:12. §-a az irányadó. Amennyiben szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, a Santé Magyarország Kft. a szerződés megkötését bármikor megtagadhatja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Santé Magyarország Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit a Vevővel szemben érvényesíteni.

Szerződés megkötése, teljesítése

Eladó és Vevő kizárólag a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Szerződések Webáruházon keresztül történő megkötése a jelen pontban foglaltak szerint történik. Szerződést köténi regisztrációval vagy regisztráció nélkül is van lehetőség. A Vevő a megvásárolni kívánt Termékeket a Webáruház felületén a kosárban gyűjti össze. Összegyűjtést követően a fizetési és postázási módok kiválasztása következik. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A láthatóan hamis vagy hibás regisztrációt a Santé Magyarország Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőre terhelhetőek. A hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. Amennyiben a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi abban az esetben a Santé Magyarország Kft. Vevő irányába nem tartozik felelősséggel. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő értesítése nélkül is – törölni. Eladó csak Magyarországon folytat kiszállítást. A Vevő a Terméket Külső honlapon keresztül akkor tudja megrendelni, ha a Külső honlap erre lehetőséget biztosít.

 

A jelen ÁSZF-ben foglaltak maradéktalan teljesülésével a Szerződés a Vevő és az Eladó között érvényesen létrejön. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen fizetési kötelezettség terhelik. Az Eladó a megkapott megrendelést elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja.

Szerződés tárgya

A Szerződések tárgyát különböző Termékek képezik. Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazza. A Vételár futárszolgálat által történő kézbesítés esetén magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magába a kiszállítás költségeit. A Kiszállítási díjakról a Vevő a Honlapon tájékozódhat.

 

Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy az Eladó bármikor jogosult a Vételár módosítására. Az új Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Vételár Honlapon történő hibás feltüntetése, akár egyéb okok miatt az ár módosítását Eladó a megrendelést követően is módosíthatja. A megváltozott vételárról és a hibáról a tudomásszerzését követően a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát az Eladó irányába a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5, azaz öt munkanapon belül nem közli, abban az esetben A vevő és eladó úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni az elállási jogával.

 

A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék átvételére futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége.

Elállási jog

A Vevő a Szerződés megkötésétől a Termék átvételéig jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. Eladó a jelen pontban foglalt elállás esetén, ha a Vételárat vagy a Teljes árat a Vevő már megfizette, a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. Az Elállási nyilatkozatot postai úton illetve email formályában tudja Eladó fogadni (címzésről a Kapcsolat menüpontban tájékozódhat) hivatkozva benne a rendelési számra. Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül, jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül természetes személynek, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül jogosult elállni.

 

A Vásárló az Elállási nyilatkozat megtétele után haladéktalanul köteles a Terméket saját költségén az Eladó részére visszajuttatni. Eladó a teljes árat az elállási nyilatkozat átvételétől számított 30, azaz harminc napon belül fizeti vissza a Vásárlónak. A Vásárló tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az Eladó addig visszatartja a Termék Vételárát, amíg a Vásárló a Terméket nem szolgáltatta vissza vagy hitelt érdemlően nem bizonyította, hogy a Terméket visszaküldte az Eladó részére.

 

Vásárló és Eladó közösen megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Vásárlót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.

Jótállás, szavatosság

Eladó az eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt, garanciát vállal. A Jótállás érvényesítésének helye: 2111 Szada Ipari park út 6.
 
Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

Panaszkezelés

A Vevő (ebben az esetben továbbiakban: Bejelentő) az általa érvényesíteni kívánt igényt az Eladó számára a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon elektronikus úton illetve postai úton teheti meg a Kapcsolat menüpontban feltűntetett címeken. Eladó a panszkezelésről Jegyzőkönyvet vesz fel és vezet, melyben jelen pontban meghatározva Vásárló hozzájárul szükséges adatainak rögzítéséhez.

Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2016. szeptember 10. napja.

Webáruház készítés